لحاظ محتوایی 1-  موضوع مقاله در زمینه مالیات باشد؛ 2-  از جنبه علمی- پژوهشی برخوردار باشد و حاصل مطالعات و پژوهش‌های نویسنده باشد؛ 3-  از آمار، داده‌ها و اطلاعات بروز استفاده شود؛ 4-  مقالات در عین علمی و تحقیقی بودن ساده و روان باشند و قواعد نگارشی در آنها رعایت شود. ب- به لحاظ شکلی 1- ساختار مقاله باید به صورت علمی شامل: چکیده، واژه‌های کلیدی، مقدمه، متن، نتیجه‌گیری و پیشنهادات، منابع و ضمائم باشد. ضمناً ضمائم صرفاً جهت ارزیابی مقاله مورد استفاده قرار می‌گیرد و نباید در متن مقاله به آن اشاره شود؛ 2- در آخرین پاراگرافِ مقدمه، نحوۀ  ساماندهی مقاله برای معرفی بخش‌های آتی مقاله ارائه شود؛ 3- نام و نام خانوادگی نویسندگان مقاله باید در زیر عنوان مقاله به‌ترتیب نویسنده مسئول و سایر نویسندگان قید شود و میزان تحصیلات، مرتبه علمی یا عنوان شغلی، نام دانشگاه، سازمان محل خدمت،  نشانی پستی، نشانی پست الکترونیکی، شماره تلفن(ثابت و همراه) و دورنگار نویسندگان نیز در همان صفحه در پانویس آورده شود؛ 4- اصل مقاله حداکثر در 7000 کلمه (به غیر از ضمائم)، چکیده فارسی و انگلیسی مقاله حداکثر  در 200 کلمه و واژه های کلیدی حداکثر به تعداد 5 عبارت تنظیم شود. 5-  متن فارسی با قلمBMitra 13  و عبارات انگلیسی با قلم Times New Roman نوشته شود؛ 6- کلیه اعداد و عبارات داخل جداول و نمودارها و پاورقی‌ها با اندازه 10 نوشته شود؛ 7-  صفحات مقاله در اندازه 5/16 در 5/23 سانتی‌متر تنظیم شود؛ 8- کلیه بخشهای مقاله غیر از چکیده حداکثر در 10 بند شماره گذاری شود (مثلاً 1- مقدمه) و چنانچه زیربخش‌هایی وجود دارد نیز شماره‌گذاری شود؛ 9-کلیه فرمول‌ها، معادلات، جداول، شکل‌ها و نمودارها به صورت پیاپی باید شماره‌گذاری شوند و عنوان جداول و نمودارها در بالا و به صورت (جدول/ نمودار (1)- ........)  و مأخذ جداول در پایین و مقیاس جداول در سمت چپ و بالا ذکر شود؛ 10- ضرورت دارد فایل جداول و نمودارها به گونه‌ای ارائه شوند تا امکان اصلاحات جزئی و تغییر اندازه آن امکان پذیر باشد؛ 11- نقشه‌ها، خروجی‌های کامپیوتری، پرسشنامه‌ها و ... به عنوان ضمیمه مقاله ارائه شود؛ 12- معادل فارسیِ لغات و  اصطلاحات در متن نوشته شود و عنوان لاتین آنها در پاورقی با شماره-گذاری صفحات مستقل انجام شود؛ 13- کلیه منابع به ترتیب منابع فارسی، لاتین و وب‌سایت‌ها در زیر عنوان فهرست منابع به صورت پیاپی شماره‌گذاری شوند. ج - نحوه مرجع ‏نویسی در متن1- مرجع در متن: نام نویسنده، سال، صفحه، مانند (هاروی، 1999: 148) 2- مرجع در متن با نام سازمان (در صورت نداشتن نام نویسنده): (سازمان امور مالیاتی کشور، 1391 :154) 3- مرجع در متن با اسم مجله (در صورت نداشتن نام نویسنده): (عنوان مجله، سال، شماره مجله، صفحه).

 

د- نحوه تنظیم منابع و مآخذ در انتهای مقاله 1- مرجع کتاب: نام خانوادگی، نام نویسنده(سال نشر)، عنوان کتاب، محل انتشار، ناشر. 2- مرجع ترجمه: نام خانوادگی و نام نویسنده(تاریخ تألیف)، عنوان کتاب به فارسی، نام و نام خانوادگی مترجم، ناشر، تاریخ ترجمه. 3- مرجع مقاله: نام خانوادگی و نام نویسنده(سال)، عنوان مقاله، عنوان مجله، شماره مسلسل مجله، محل نشر، از صفحه تا صفحه. 4- مرجع مجله (در صورت نداشتن نام نویسنده) : عنوان مقاله(سال)، عنوان مجله، شماره مجله، محل نشر، از صفحه تا صفحه. 5- مرجع پایان‌نامه‌ کارشناسی ارشد و دکترا: نام خانوادگی و نام نویسنده، عنوان، سال، نام خانوادگی و نام استاد راهنما، عنوان دانشگاه و گروه مربوطه.