کمیته علمی
دکتر یداله دادگر
دبیر
استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: y_dadgar [at] sbu.ac.ir
دکتر محمد نوفرستی
عضو کمیته علمی
دانشیار اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: m-noferesti [at] sbu.ac.ir
دکتر عباس عرب‌مازار
عضو کمیته علمی
دانشیار اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: a-arabmazar [at] sbu.ac.ir
دکتر ولی رستمی
عضو کمیته علمی
دانشار حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: vrostami [at] ut.ac.ir
دکتر ابوالفضل کزازی
عضو کمیته علمی
استاد مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی
پست الکترونیکی: kazazi [at] atu.ac.ir
دکتر تیمور رحمانی
عضو کمیته علمی
دانشیار اقتصاد دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: trahmai [at] ut.ac.ir
احمد زمانی
عضو کمیته علمی
معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل سازمان مالیاتی کل کشور
پست الکترونیکی: a.zamani [at] tax.gov.ir
سعید توتونچی ملکی
عضو کمیته علمی
مدیر کل دفتر پژوهش و برنامه‌ریزی
پست الکترونیکی: totonchi59 [at] gmail.com
ایت زایر
عضو کمیته علمی
معاون دفتر پژوهش و برنامه‌ریزی
پست الکترونیکی: az.zayer [at] chmail.ir
کمیته اجرایی
دکتر حجت ایزدخواستی
دبیر اجرایی
استادیار اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: h_izadkhasti [at] sbu.ac.ir
دکتر مهدی یزدانی
عضو کمیته برگزاری
استادیار اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: mehdi_yazdani61 [at] yahoo.com
دکتر ویدا ورهرامی
عضو کمیته برگزاری
استادیار اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: vida.varahrami [at] gmail.com
دکتر مرتضی تهامی پور
عضو کمیته برگزاری
استادیار اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: mortezatahamipour [at] gmail.com
محمد نظریان
عضو کمیته برگزاری
رئیس گروه امور پژوهشی
پست الکترونیکی: mohamad.nazarian [at] srbau.ac.ir