نشانی دبیرخانه علمی همایش:
1397-09-26

نشانی دبیرخانه علمی همایش:

تهران، خیابان یمن، میدان شهید شهریاری، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی

وب سایت همایش:  https:// ctfp2019.sbu.ac.ir                                   تلفن: 22431806 (021)

ایمیل: ctfp2019@sbu.ac.ir                                                                    فکس:  22431806 (021)