1. شروع فرایند ثبت نام حضور در همایش
فرایند ثبت نام جهت حضور در همایش در تاریخ 25 بهمن97آغاز می گردد و علاقمندان می توانند نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.
2. نشانی دبیرخانه علمی همایش:
تهران، خیابان یمن، میدان شهید شهریاری، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی

وب سایت همایش: https:// ctfp2019.sbu.ac.ir
ایمیل: ctfp2019@sbu.ac.ir
تلفن: 22431806 (021)

فکس: 22431806 (021)